Loi Cam On

Nguyen Thi Dung/Cham Soc Cu Gia/Dai Hong Humanresourceco.,Ltd

CACH DAY 5NAM VE TRUOC VI HOAN CANH KINH TE GIA DINH NEN TOI PHAI DOI XA GIA DINH VA NGUOI THAN DE DEN DAI LOAN LAM KINH TE VA TOI DA VAO MOT GIA DINH DE GIUP VIEC BUOC DAU TIEN DOI VOI TOI THAT LA KHO KHAN NGON NGU BAT DONG NHUNG THAT LA MAY MAN CHO TOI VI TOI DUOC VAO MOT NHA CHU THAT LA TOT BUNG VA TOI DUOC ONG BA CHU QUAN TAM VA CHI BAO CHO TOI DOI DAN CAI KHO KHAN DO CUNG QUA DI CONG VIEC CUA TOI CUNG DA QUEN DAN GIA DINH NHA CHU MA TOI O CO MOT CU GIA DO TOI CHAM SOC NHUNG KO MAY BA BI CHUNG GIO NEN DA BI LIET NUA NGUOI NEN MOI NGAY TOI PHAI DUA BA CU DEN BENH VIEN NGAY HAI LAN SANG DI CHAM CUU VA CHIEU THI DI CHINH HINH MOI KHI DEN VIEN TOI THAY MOI NGUOI DAT TOT VA QUAN TAM GIUP DO BA CHAU TOI DEN BAY GIO BA CU MA TOI CHAM SOC DA DO DAU NHUC VA KHOI DI DAT NHIEU NEN TOI VIET NEN VAI LOI NAY LA DE CAM ON NHUNG NGUOI O TRONG BENH VIEN VA DAC BIET LA BAC SI ZHENG Y ENG DA TAN TING GIUP DO CHAM CUU CHO BA BAO NAM QUA VA BA DUOC DEN NGAY HOM NAY VA GIUP TOI DUOC SONG HOA DONG VOI NGUOI DAI LOAN TOI XIN CHAN THANH CAM ON .

 

NGUYEN THI DUNG

 

VIET NAM

.DAI HONG HUMANRESOURCECO.,LTD

CHAM SOC CU GIA